Ohlásenie drobnej stavby – všetko, čo potrebujete vedieť

Vladimír Rejholec Téma 26. februára 2020 9

Chcete si postaviť na záhrade altánok s posedením, prístrešok pre auto, menší bazén či oplotenie? Alebo ste kúpili starý byt a idete rekonštruovať kúpeľňu a bytové jadro? Vo všetkých týchto prípadoch ste povinní podať ohlásenie drobnej stavby.

Na prvý pohľad ide o jednoduché tlačivo. Situáciu ale môžu skomplikovať projekt či prílohy, ktoré musia byť tiež súčasťou podania a žiadosti na obecný alebo mestský úrad. Čo všetko musí ohlásenie obsahovať, kedy ho treba podávať, kedy čakať odpoveď alebo kedy nadobudne rozhodnutie platnosť, si povieme v tomto článku. Nech sa páči, čítajte ďalej.

Definícia, čo je drobná stavba

Zákon charakterizuje drobnú stavbu úplne presne. Ide o stavbu, ktorá má doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktorá zároveň nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie. Nesmie teda ísť o nejakú hlavnú stavbu určenú na bývanie, ale skôr ide o jej doplnenie.

Drobné stavby sa realizujú najčastejšie k stavbám určeným na trvalé bývanie, občianske vybavenie, výrobu a skladovanie či k stavbám postaveným za účelom rekreácie. Z hľadiska pôdorysu nesmie zastavaná plocha prízemnej drobnej stavby presiahnuť 25 m2 a výšku 5 metrov. Ak ide o podzemnú drobnú stavbu, tá nesmie mať hĺbku nad 3 metre.

Za drobnú stavbu sa považujú aj niektoré rekonštrukčné práce vykonávané v bytoch, napríklad rekonštrukcia bytového jadra. Pod pojmom drobná stavba sa však nemyslia jednoduché stavby, čo je tiež termín využívaný v legislatíve stavebného poriadku.

Kedy treba ohlásenie drobnej stavby

Každá drobná stavba, ktorá svojimi vlastnosťami, parametrami alebo využitím spĺňa definíciu zo zákona, sa musí pred svojim uskutočnením ohlásiť. Mnoho ľudí tak však nespraví kvôli tomu, že si myslia, že ich stavebné práce nemožno pokladať za drobnú stavbu.

Pokiaľ ide o najčastejšie situácie, ohlásenie je nutné napríklad, ak staviate:

 • na záhrade alebo pri dome kôlňu, sklad na náradie, letnú kuchyňu, prístrešok, zariadenie na nádoby na odpadky či stavby na chov drobného zvieratstva
 • úschovňu bicyklov a detských kočíkov, sklad krmiva či hnojiva, pivnicu do hĺbky 3 metrov, žumpu k rodinnému domu, oplotenie na pozemku
 • bazén, saunu alebo iné rekreačné zariadenie či vybavenie pevne spojené so zemou, ktorého pôdorys a výška neprekračuje limity dané zákonom
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu a rovnako tak realizácia tohto pripojenia

Kedy netreba ohlásenie drobnej stavby

Sú situácie, kedy nie je potrebné ohlásenie drobnej stavby a to z dôvodu, že jej charakteristika nespĺňa definíciu stavby ako takej, prípadne ak ide zo zákona len o udržiavacie práce. Ak si nie ste istí, najlepšie je sa spýtať na miestne príslušnom mestskom alebo obecnom úrade.

Tu sú najčastejšie prípady, kedy ohlásenie nie je nutné:

 • postavenie nafukovacieho bazéna alebo bazéna, ktorý má len dočasnú trvanlivosť
 • výmena okien pri dodržaní pôvodného rozmeru a delenia
 • výmena interiérových alebo exteriérových dverí pri dodržaní pôvodného rozmeru
 • stierkovanie alebo maľovanie interiérov či exteriérov
 • výmena výplne existujúceho oplotenia, pokiaľ sa nemení jeho charakter
 • postavenie menšieho príbytku pre zvieratá, napríklad búdy pre psa alebo mačku

Postup na ohlásenie drobnej stavby

Oproti vybavovaniu stavebného povolenia alebo oproti ohláseniu jednoduchej stavby je postup ohlásenia drobnej stavby veľmi zjednodušený. Ak nechcete riskovať pokutu alebo nebodaj nariadenie odstrániť stavbu v budúcnosti,  je lepšie si ohlasovaciu povinnosť splniť.

Postup je jednoduchý a dá sa zhrnúť do týchto štyroch bodov:

1. Príprava podkladov a ich podanie

Na úvod by ste si mali pripraviť všetky informácie ohľadom dotknutých parciel a samotnej drobnej stavby. Nezabudnite úplne a správne vyplniť tlačivo ohlásenia drobnej stavby, zaplatiť správny poplatok podľa sadzobníka a podať celé ohlásenie aj s prílohami na miestne príslušnom obecnom či mestskom úrade. Na podateľni si dajte potvrdiť dátum podania.

2. Prípadné doplnenie chýbajúcich podkladov

Aj napriek dôslednej a poctivej príprave sa môže vyskytnúť situácia, že v ohlásení alebo v jeho prílohách sú nedostatky. Najčastejšie ide o nejaké chýbajú vyjadrenia iných orgánov, nedostatočne zakreslené umiestnenie drobnej stavby v situačnom nákrese alebo o neúplný technický opis drobnej stavby. Vtedy vás stavebný úrad vyzve na doplnenie ohlásenia.

3. Obdržanie odpovede a rozhodnutie

Pokiaľ už bude mať stavebný úrad všetky potrebné dokumenty, rozhoduje spravidla do 30 dní. Na rozdiel od procesu stavebného konania, pri ohlásení sa neudeľuje povolenie, ale stavebný úrad len vyhlási, že nemá voči uskutočneniu drobnej stavby námietky. Spolu s touto odpoveďou vám zašle aj jeden z dvoch situačných nákresov s pečiatkou úradu.

4. Doloženie podkladov na záver

Ak sa jedná o stavbu, pri ktorej sa napríklad bude riešiť elektroinštalácia, prípadne ide o realizáciu prípojky k inžinierskym sieťam, môže stavebný úrad rozhodnúť o potrebe doloženia niektorých dokladov po zrealizovaní drobnej stavby. Spravidla ide o protokoly a potvrdenia o vykonaní odborných skúšok potvrdzujúcich užívateľnosť drobnej stavby.

Poplatok za ohlásenie drobnej stavby

Pokiaľ ide o finančné náklady na podanie ohlásenia drobnej stavby, tu platí, že poplatok vyberá miestne príslušný obecný alebo mestský úrad podľa Zákona o správnych poplatkoch. Poplatok je potrebné zaplatiť ešte pred alebo súčasne s fyzickým podaním ohlásenia.

Výška poplatku závisí od toho, či ohlásenie podáva fyzická alebo právnická osoba:

 • 10 € je poplatok za ohlásenie drobnej stavby fyzickou osobou
 • 30 € je poplatok za ohlásenie drobnej stavby právnickou osobou

Ak ide o žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez povolenia alebo v rozpore s ním, je poplatok v trojnásobnej výške. Oslobodenie od poplatkov môžu využiť držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Kde, kedy a komu podať žiadosť a ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby musíte podať ešte pred započatím stavebných prác. Podanie sa robí na miestne príslušný stavebný úrad, ktorý je ako samostatný odbor buď súčasťou mestského úradu, alebo ako miestne príslušný stavebný odbor ku konkrétnemu obecnému úradu.

Ohľadom podania ohlásenia a uskutočňovania prác platia tieto zásady:

 • uskutočňovanie prác sa môže začať až v prípade, ak vám stavebný úrad písomne oznámi rozhodnutie, že nemá proti drobnej stavbe žiadne námietky
 • najneskôr do dvoch rokov musíte začať uskutočňovať stavebné práce, pokiaľ vám miestne príslušný stavebný úrad neurčí inú lehotu
 • k písomnému oznámeniu s kladnou odpoveďou vám stavebný úrad zašle aj jeden overený exemplár jednoduchého situačného výkresu, ktorý podávate pri žiadosti

Za deň ohlásenia drobnej stavby sa považuje deň podania žiadosti na podateľni alebo odovzdania do poštovej prepravy. Podľa povahy a parametrov ohlasovanej drobnej stavby môže stavebný úrad určiť, že uskutočnenie prác bude možné len na základe stavebného povolenia alebo vo forme iného spôsobu ohlásenia, napríklad ak ide o jednoduchú stavbu.

Dodatočné ohlásenie a pokuta

Mnoho ľudí uskutočňuje drobnú stavbu bez potrebného ohlásenia, čím sa vystavujú riziku udelenia pokuty. Stavebný zákon hovorí, že pri zistení, že je nejaká stavba uskutočňovaná bez potrebného ohlásenia či povolenia, začína sa konanie o dodatočnom povolení stavby.

Toto konanie môže mať len tieto dva výsledky:

 • stavba sa dodatočne povolí, čo znamená, že stavebný úrad posúdi, že uskutočnenie stavby nie je v rozpore s verejným záujmom a boli doložené potrebné doklady
 • stavbu bude nariadené odstrániť, čo nastáva v prípadoch, že stavebný úrad dospel k opačnému stanovisku, prípadne neboli doložené všetky potrebné doklady

Bez ohľadu na výsledok konania o dodatočnom povolení stavby hrozia aj sankcie:

 • pokutou do 33.193,90 € sa potresce fyzická osoba, ktorá uskutočnila drobnú stavbu bez jej ohlásenia alebo aj v prípade rozporu s ohlásením
 • pokutou do 165.969,60 € sa potresce právnická osoba, ktorá uskutočnila drobnú stavbu bez jej ohlásenia alebo aj v prípade rozporu s ohlásením

Najčastejšie otázky k ohláseniu drobnej stavby

V súvislosti s drobnými stavbami a ich ohlásením či neohlásením sú internetové fóra plné viacerých otázok. My sme vybrali tie, ktoré sa opakujú najčastejšie a sú najzaujímavejšie aj z pohľadu väčšiny situácií, pri ktorých sa ohlásenie drobnej stavby najviac rieši:

1. Je potrebné doložiť k ohláseniu drobnej stavby projekt?

Pokiaľ stavebný úrad nerozhodne o tom, že je potrebné riadne stavebné konanie a vydanie stavebného konania, prikladá sa k ohláseniu drobnej stavby len zjednodušený projekt, ak sa to tak dá nazvať. V podstate ide o situačný nákres vyhotovenia obsahujúci umiestnenie stavby na parcele a zjednodušený technický opis stavby. Nejde teda o projekt od projektanta.

2. Potrebujem stavebný dozor k uskutočneniu drobnej stavby?

K ohláseniu a uskutočneniu drobnej stavby je potrebný dohľad osoby s príslušným odborným vzdelaním. Pri drobnej stavbe ale neplatí, že je potrebný klasický stavebný dozor s okrúhlou pečiatkou stavebného dozoru, čo sa vyžaduje napríklad pri rodinných domoch. Postačí, ak bude funkciu odborného dozoru vykonávať aj osoba so stavebnou školou.

3. Je potrebné ohlásenie aj ku kúpenú hotovému záhradnému domčeku či bazénu?

Tu sme narazili na rôzne odpovede a v zásade záleží od toho, ako situáciu posúdi miestne príslušný stavebný úrad. Za stavbu sa ale nepovažuje nič, čo nie je pevne spojené so zemou s pevným základom. Pokiaľ teda umiestnite na parcele hotový záhradný domček alebo bazén, ktorý nemá pevné základy a nie je pevne spojený so zemou, nie je ohlásenie potrebné.

4. Existuje nejaká premlčacia doba ohľadom neohlásenia drobnej stavby?

Pokiaľ ide o právne povinnosti ustanovené vo verejnom práve, kam patrí aj stavebné právo, inštitút premlčania sa v tomto prípade neuplatňuje. Na druhú stranu, ak uskutočníte drobnú stavbu bez ohlásenia, ide o priestupok na úseku stavebného poriadku. Zákon o priestupkoch hovorí, že priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynuli dva roky.

Tlačivo – vzor pre ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby sa spravidla podáva na tlačive, ktoré je dostupné na miestne príslušnom obecnom alebo mestskom úrade. Dá sa však použiť aj univerzálny vzor a to v prípade, ak obsahuje všetky údaje, ktoré obsahuje aj vyššie spomenuté tlačivo.

Nech sa páči, tu je univerzálne prázdne tlačivo a vzor pre ohlásenie drobnej stavby:

Ohlásenie drobnej stavby - vzor
(link)

V tlačive stačí prepísať mesto Piešťany na iné. Zdroj tlačiva je web piestany.sk.

Prílohy k ohláseniu drobnej stavby

Okrem samotného tlačiva môže mestský alebo obecný úrad vyžadovať v závislosti od charakteru a rozsahu predpokladaných stavebných prác žiadať aj ďalšie dokumenty. Niektoré sa týkajú vzťahu k parcele, na ktorej sa bude stavať, iné samotnej stavby.

Toto sú najčastejšie prílohy k ohláseniu drobnej stavby, ktoré môžu byť potrebné:

 • originál listu vlastníctva z katastrálneho odboru Okresného úradu
 • súhlas spoluvlastníkov parcely, kde sa bude stavba realizovať, ak nie sú všetci spoluvlastníci aj stavebníkmi v ohlásení drobnej stavby
 • písomné splnomocnenie stavebníka s jeho overeným podpisom na inú osobu, ak ju poverí podaním žiadosti pre ohlásenie k drobnej stavby a jej vybavením
 • jednoduchý technický opis drobnej stavby, zjednodušený projekt
 • jednoduchý situačný nákres umiestnenia drobnej stavby na predmetnej parcele
 • ak nie je stavebník majiteľom parcely, písomná dohoda alebo súhlas vlastníkov predmetnej parcely
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy či posúdenia dotknutých orgánov, ak sú potrebné podľa osobitných predpisov, napríklad ak ide o prípojky inžinierskych sietí
 • ak je drobná stavba uskutočňovaná na poľnohospodárskej pôde, kladné stanovisko miestne príslušného pozemkového a lesného odboru Okresného úradu
 • stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území
 • prehlásenie kvalifikovanej osoby alebo stavebného dozoru, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, pokiaľ bude drobná stavba uskutočňovaná svojpomocou
 • doklad o odbornej spôsobilosti stavebnej firmy, ak bude drobná stavba uskutočňovaná dodávateľsky
 • kópia alebo originál potvrdenia o zaplatení správneho poplatku

Zdroje informácií:

 • slovensko.sk – ústredný portál verejnej správy
 • piestany.sk – oficiálna webstránka mesta Piešťany
 • inoves.sk – stavebná spoločnosť realizujúca práce aj na drobných stavbách
 • porada.sk – internetové fórum so skúsenosťami a radami od ľudí
 • ficek.sk – právna poradňa

Ako sa vám páčil článok?
Autor článku
Vladimír Rejholec

Keďže mám rád technické veci, kvalitnú a funkčnú spotrebnú elektroniku, vychytávky a zlepšováky v domácnosti, založil som web DoDomácnosti.sk. Tu môžem aplikovať svoje, už vyše 10-ročné skúsenosti v oblasti tvorby obsahu na internete a pritom môžem vychádzať z vlastných skúseností s domácnosťou.

Komentáre

Dobrý deň.
už k existujúcej chatke na záhrade ktorá ma betónový základ rozmer cca 3m x4 m, chcem pristaviť wc a kúpeľňu ktorá nebude mať základy, bude postavená len na kockách. Rozmer prístavby cca 3 m x 1,5m a podobne plánujem postaviť altánok rozmer 5m x 5 m bude sa to rátať ako stavba spojená zo zemou, a prípadne či potrebujem k tomu ohlásenie stavby?

Dobrý deň. Chcem postaviť plot a na úrade my povedali ze na stavebný dozor potrebujem aj pečiatku od nejakej firmy alebo tak. Proste ze iba niekto so stavebnou skolou im nepostačuje. Kamarát je vyučený murar a ten im nestaci pretoze nema pečiatku. Môžem ho tam aj tak napísať, musia to akceptovať ?

Dobrý deň,
potrebujem vymeniť starý pletivový plot za nový, z betónových panelov, ktoré sa zasúvajú do zabetónovaných stĺpov, výška do 2 metrov. Prevádzať to bude dodávateľská firma. Čo potrebujem k stavbe? Oznámenie na obecný úrad, projekt, stavebný dozor a pod.

Ďakujem

Dobrý deň, poprosím vás o radu, máme postavenú zastresenú terasu pri dome (so stavebným povolením 2016), no v projekte nám chýba zakreslenie strechy. Nakoľko nás sused udal, prišli na obhliadku z MÚ a za doplnenie projektu máme znuvu zaplatiť sumu trojnásobku normálneho poplatku 150,-€.Jedná sa o ľahkú kritinu Lexan. Koná MÚ správne??? Za skorú odpoveď vopred ďakujem Šáliová Jaroslava Sereď

Zdravím vás chcem sa opytat mam postavenú chatku v záhrade 5×5 a není to na pevných základoch potrebujem stavebné povolenie rada dakujem

Dobrý deň
môžeme ohlásiť drobnú stavbu (t.j bazén do 25 m2) ak ešte nemáme skolaudovanú hlavnú stavbu? (stavebné povolenie máme, ale bazén sme do neho nedávali). Zákon hovorí o drobnej stavbe ako doplnkovej stavbe k hlavnej budove alebo sociálnemu vybavenie. Čo ak hlavná budova nie je? Ale napríklad je pozemok na ktorom chce byť bazén do 25 m? Vtedy treba stsvebné povolenie a už to nie je ohláška?

Dobrý deň,
musí mať stavebný dozor aj okruhlu pečiatku alebo stačí mať stavebnú školu resp. rekvalifikačný kurz?
Ak nemusí mať pečiatku, kde to je uvedené, aby som sa mal na čo odvolať?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.